บัวแก้ว กุศลิน, ทองประสิทธิ์ ชาญชัย, and เหสกุล พัชรินทร์. 2010. “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (2). Bangkok, Thailand.:60-69. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861.