ญาณะชัย กัญจนี, คูหาเปรมะ ธีรวุฒิ, and วายุภักตร์ พวงมุกดา. 2010. “การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (2). Bangkok, Thailand.:40-59. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/860.