ชายเกตุ สิริมนต์, and หาญรุ่งโรจน์ ตลับพร. 2010. “ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2, July-December). Bangkok, Thailand.:30-39. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859.