น้อยบางยาง ชาญณรงค์. 2010. “การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (2). Bangkok, Thailand.:15-29. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858.