อุดมเพทายกุล มนตรี. 2010. “การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2, July-December). Bangkok, Thailand.:6-14. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857.