อุดมเพทายกุล มนตรี. 2010. “การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (2). Bangkok, Thailand.:6-14. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857.