ยกส้าน สุทัศน์. 2010. “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2, July-December). Bangkok, Thailand.:1-5. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856.