สิริรัฐวรรณ จรินรัตน์. 2017. “การรักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MAXILLOMANDIBULAR ADVANCEMENT SURGERY: A REVIEW TREATMENT OF SEVERE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (16, July-December). Bangkok, Thailand.:87-97. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8359.