เกิดทรัพย์ ปรมาภรณ์. 2017. “การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8 (16). Bangkok, Thailand.:70-86. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358.