ทองกำเหนิด อัญชลี. 2017. “การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (16, July-December). Bangkok, Thailand.:55-69. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8357.