ขาวหิต เสถียรพงษ์, and จันทร์แก้ว เกษม. 2017. “วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix Casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (16, July-December). Bangkok, Thailand.:38-54. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8356.