มีประพันธ์ ศุภรัตน์, and อระวีพร อัชฌา. 2017. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8 (16). Bangkok, Thailand.:27-37. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355.