ดาจันทา เกตุการ, and ร้องคำ หทัยทิพย์. 2017. “ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE))”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8 (16). Bangkok, Thailand.:13-26. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8354.