ม่วงรัตน์ รัตนา, ถ้ำทอง พงศธร, and หลวงพันธ์ จรัสศรี. 2016. “การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (15, January-June). Bangkok, Thailand.:54-65. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7381.