เอกวรพจน์ ปิยะนารถ. 2015. “วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (12, July-December). Bangkok, Thailand.:122-33. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/5025.