สหัสเนตร วรวุฒิ, and วิมลจิตต์ สุวิทย์. 2009. “ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1). Bangkok, Thailand.:100-108. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489.