อุษณาวรงค์ สกุลรัตน์, and มองเพ็ชร สุปริณญา. 2009. “ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1). Bangkok, Thailand.:76-82. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/487.