สุขสดใส หทัยทิพย์, ลงยันต์ ศิวาพร, รักประทานพร สมบัติ, สิทธิกรกุล วีระวรรณ, ชัยวิสุทธางกูร ปรินทร์, and สิทธิกรกุล ไพศาล. 2009. “การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas Caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (1, January-June). Bangkok, Thailand.:66-75. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/486.