เลี้ยงพานิชย์ ศันสนีย์. 2009. “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1). Bangkok, Thailand.:54-65. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485.