ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภาวิณีย์, and Lawrence H. Mair. 2009. “อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (1, January-June). Bangkok, Thailand.:34-45. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/483.