ชัยรัตนาวรรณ ขนิษฐา. 2009. “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (1, January-June). Bangkok, Thailand.:7-25. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479.