ตั้งเจริญ วิรุณ. 2009. “การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (1). Bangkok, Thailand.:1-6. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477.