ตันติสถิระพงษ์ สุชาดา, and เสนะวงศ์ วงศ์วิทย์. 2012. “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (supplement 1, January). Bangkok, Thailand.:136-41. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744.