เชาวนลิขิต อรุษา. 2011. “การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (6, July-December). Bangkok, Thailand.:26-36. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826.