ศรประเสริฐ รัฐพล, หัมพานนท์ อนงคณ์, ดำหมาน นรินธร, ตาลทรัพย์ จรัลศรี, เจ๊ะเต็ง ฮาซีมะห์, อรุณศรีมรกต สยาม, จงอนุรักษ์ ทนงศักดิ์, สิริภทโท พระอธิการสำรวม, and ขนฺติธมฺโม พระมนู. 2022. “ความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์ไผ่ในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (DENSITY AND DISTRIBUTION OF BAMBOO IN THE WILDLIFE CONSERVATION AREA OF WAT KLAI KANG WON (KHAO SARAPUDDEE SRI CHAROENTHUM), HUNKA DISTRICT, CHAI NAT PROVINCE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 (27, January-June). Bangkok, Thailand.:131-43. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14515.