เลียวกิตติกุล ดวงกมล, ชัยวิรัตนะ วิภาวี, หาญพานิชเจริญ มานิตา, and อารมย์ดี ฉันทนา. 2011. “การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (4, July-December). Bangkok, Thailand.:39-53. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404.