สายหยุดทอง ชาญวิทย์, and แย้มสาย ณัฐวดี. 2019. “การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 11 (22). Bangkok, Thailand.:35-41. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112.