หนองเต่าดำ สินี, ชัยรัตน์ ภัทรกันย์, เจริญผล วนิดา, and ศิริวงศ์วิไลชาติ ประสงค์. 2019. “ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 (21, January-June). Bangkok, Thailand.:193-203. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434.