บทความวิจัย ใบนำส่ง. 2018. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 (20, July-December). Bangkok, Thailand.:170. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10879.