บทความวิจัย รูปแบบการจัดพิมพ์. 2018. “รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:191. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509.