ทองสุก สุรกิจ, and เง่าพิทักษ์กุล อรรถพล. 2018. “การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:157-69. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10505.