เองสมบุญ ณัฐวดี, ธนธรวงศ์ พรสวรรค์, and นิมมานนท์ วนิดา. 2018. “การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:31-49. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490.