เชาวนลิขิต อ.; มิ่งเมือง อ.; กิจบรรลือวิทย์ ธ.; ชลดำรงกุล น. ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 3, p. 99–107, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901. Acesso em: 4 dec. 2023.