ชูโชติสกุลเลิศ อ.; จันทรศิริ จ. การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 3, p. 89–98, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900. Acesso em: 2 dec. 2023.