ชายเกตุ ส.; วงษ์ไทย ศ.; เชาวนลิขิต อ.; พาชีครีพาพล อ.; การะเวก ช.; สุริยะศิริบุตร ส. การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 3, p. 64–79, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898. Acesso em: 29 nov. 2023.