สถิตย์พนาวงศ์ เ.; หามนตรี เ. การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 3, p. 38–45, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896. Acesso em: 2 dec. 2023.