ศุภสุธีกุล อ. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 3, p. 14–26, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894. Acesso em: 7 dec. 2023.