นิรันตรัตน์ ช. นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 3, p. 1–13, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893. Acesso em: 29 nov. 2023.