เหลืองพุฒิกุลชัย จ.; แก่นเพิ่ม จ.; สรรพกิจจำนง ก. การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 70–77, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869. Acesso em: 7 dec. 2023.