อุดมศิลป์ เ.; ประเสริฐสรรพ์ พ. การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, July-December, p. 125–134, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/867. Acesso em: 19 jul. 2024.