ศรีหล่มสัก ส.; กมลอินทร์ อ.; เพริศแก้ว ธ.; ภูมลี ก. ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 111–124, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866. Acesso em: 30 nov. 2023.