ตระการพฤกษ์ ว.; สุกแก้ว ช. NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, July-December, p. 102–110, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/865. Acesso em: 12 jun. 2024.