โบว์พัฒนากุล ต.; ภัทรไพบูลย์ชัย อ. ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 92–101, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864. Acesso em: 29 nov. 2023.