พัชรเมธา ต. การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 78–91, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/863. Acesso em: 30 nov. 2023.