บัวแก้ว ก.; ทองประสิทธิ์ ช.; เหสกุล พ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 60–69, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861. Acesso em: 30 nov. 2023.