น้อยบางยาง ช. การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 15–29, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858. Acesso em: 30 nov. 2023.