อุดมเพทายกุล ม. การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, July-December, p. 6–14, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857. Acesso em: 19 jul. 2024.