ยกส้าน ส. คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, July-December, p. 1–5, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856. Acesso em: 21 jun. 2024.