ยกส้าน ส. คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 2, p. 1–5, 2010. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856. Acesso em: 29 nov. 2023.