สิริรัฐวรรณ จ. การรักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MAXILLOMANDIBULAR ADVANCEMENT SURGERY: A REVIEW TREATMENT OF SEVERE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 8, n. 16, July-December, p. 87–97, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8359. Acesso em: 21 jun. 2024.