เกิดทรัพย์ ป. การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 8, n. 16, p. 70–86, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358. Acesso em: 29 nov. 2023.