ทองกำเหนิด อ. การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 8, n. 16, July-December, p. 55–69, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8357. Acesso em: 19 jun. 2024.